Приходи от продукти

Продажби на готова продукция по видове

Приходи от продажби на готова продукция по видове
BGN '000 Q2 2017 Q2 2016
Таблетни форми 84,235 68,323
Ампулни форми 16,632 17,267
Консумативи, превързочни материали
и апарати
3,732 4,722
Лиофилни продукти 3,319 3,885
Сиропни форми 4,282 3,742
Унгвенти 4,876 3,703
Инхалаторни продукти 1,395 1,375
Капки 704 1,158
Бласови изделия
Спринцовки
Супозитори
Други 3,548 4,214
Общо 124,285 108,479

Продажби на стоки по видове

Приходи от продажби на стоки по видове
 BGN '000 1 януари -
31 декември 2016
1 януари - 
31 декември 2015
Приходи от продажби на стоки по видове    
Таблетни форми 304,985 296,705
Ампулни форми 179,219 179,330
Сиропни форми 37,051 35,902
Капки 30,111 36,063
Консумативи, превързочни материали и апарати 26,423 21,133
Унгвенти 18,504 18,549
Ветеринарни ваксини
Хранителни добавки и билки 9,574 3,191
Козметични стоки 10,167 9,307
Лиофилни продукти
Супозитори
Изотопи
Хранителни продукти
Инфузионни разтвори 5,713 1,982
Други 26,162 25,961
Общо 647,909 628,123