Приходи от продукти

Продажби на готова продукция по видове

Приходи от продажби на готова продукция по видове
BGN '000 Q4 2017 Q4 2016
Таблетни форми 166,618 150,105
Ампулни форми 34,023 32,291
Консумативи, превързочни материали
и апарати
9,896 8,949
Лиофилни продукти 6,770 7,316
Сиропни форми 10,394 9,734
Унгвенти 8,794 6,220
Инхалаторни продукти 2,161 2,546
Инфузионни разтвори 1,704 366
Бласови изделия
Спринцовки
Супозитори
Други 12,012 14,186
Общо 252,372 231,317

Продажби на стоки по видове

Приходи от продажби на стоки по видове
 BGN '000 1 януари -
31 декември 2017
1 януари - 
31 декември 2016
Приходи от продажби на стоки по видове    
Таблетни форми 375,195 305,214
Ампулни форми 181,745 179,055
Сиропни форми 51,373 40,051
Капки 32,064 30,069
Консумативи, превързочни материали и апарати 26,818 23,833
Унгвенти 21,756 18,379
Ветеринарни ваксини
Хранителни добавки и билки 14,535 7,983
Козметични стоки 13,826 9,900
Лиофилни продукти
Супозитори
Изотопи
Хранителни продукти
Инфузионни разтвори
Други 46,425 30,888
Общо 763,737 645,372