Приходи от продукти

Продажби на готова продукция по видове

Приходи от продажби на готова продукция по видове
BGN '000 1 януари -
30 юни 2016
1 януари -
30 юни 2015
Таблетни форми 68,323 91.387
Ампулни форми 17,267 17,447
Консумативи, превързочни материали
и апарати
4,722 -
Лиофилни продукти 3,885 5,347
Сиропни форми 3,742 5,686
Унгвенти 3,703 5,413
Инхалаторни продукти 1,375 1,877
Капки 1,158 2,729
Бласови изделия 604 387
Спринцовки 11,746 1,358
Супозитори 379 643
Други 2,721 3,700
Общо 108,479 135,344

Продажби на стоки по видове

Приходи от продажби на стоки по видове
 BGN '000 1 януари -
30 юни 2016
1 януари -
30 юни2015
Приходи от продажби на стоки по видове    
Таблетни форми 143,964 140,539
Ампулни форми 90,413 84,931
Сиропни форми 17,327 12,084
Капки 15,588 19,072
Консумативи, превързочни материали и апарати 12,814 14,888
Унгвенти 9.247 8,839
Ветеринарни ваксини 5,476 4,638
Хранителни добавки и билки 4,919 3,411
Козметични стоки 4,217 4,266
Лиофилни продукти 2,081 1,645
Супозитори 1,978 1,682
Изотопи 1,031 1,230
Хранителни продукти 867 829
Инфузионни разтвори 674 1,059
Други 4,657 4,352
Общо 315,253 303,465