Приходи от продукти

Продажби на готова продукция по видове

Приходи от продажби на готова продукция по видове
BGN '000 Q4 2016 Q4 2015
Таблетни форми 151,360 166,200
Ампулни форми 32,738 33,364
Консумативи, превързочни материали
и апарати
8,974 -
Лиофилни продукти 7,422 9,579
Сиропни форми 9,870 11,097
Унгвенти 6,325 8,015
Инхалаторни продукти 2,557 3,433
Капки 1,572 1,185
Бласови изделия
Спринцовки
Супозитори
Други 12,957 13,988
Общо 233,775 246,861

Продажби на стоки по видове

Приходи от продажби на стоки по видове
 BGN '000 1 януари -
30 юни 2016
1 януари -
30 юни2015
Приходи от продажби на стоки по видове    
Таблетни форми 143,964 140,539
Ампулни форми 90,413 84,931
Сиропни форми 17,327 12,084
Капки 15,588 19,072
Консумативи, превързочни материали и апарати 12,814 14,888
Унгвенти 9.247 8,839
Ветеринарни ваксини 5,476 4,638
Хранителни добавки и билки 4,919 3,411
Козметични стоки 4,217 4,266
Лиофилни продукти 2,081 1,645
Супозитори 1,978 1,682
Изотопи 1,031 1,230
Хранителни продукти 867 829
Инфузионни разтвори 674 1,059
Други 4,657 4,352
Общо 315,253 303,465