Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 33
България 65
Други 2

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първото полугодие на 2018 г. възлиза на 65%, като същите се увеличават с 10% спрямо първото полугодие на 2017 г. Софарма заема 3.5% дял от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 12% от продажбите в натурално изражение. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.3% в бр.),
  • Actavis: 5% (10% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 4% (3% в бр.)
  • Abbvie: 3.5% (0% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 3.6% (3% в бр.)
  • Astra Zeneca: 3% (1% в бр.)
  • Pfizer: 3.6% (1% в бр.)
  • Merck: 2.7% (1% в бр.)