Приходи по държави

Разпределение на приходите от продажби по географски регион
 %
Европа 33
България 66
Други 1

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първо полугодие 2019 г. възлиза на 66%, като същите се увеличават с 8% спрямо първо полугодие 2018 г. „Софарма“ АД заема 3 % от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 10% от продажбите в натурално изражение. Позицията на основните конкуренти на дружеството в страната са както следва:

  • Novartis: 7% (4% в бр.)
  • Roche: 6% (0.2% в бр.),
  • Actavis: 4.5% (9% в бр.)
  • GlaxoSmithKlein: 3.5% (2.7% в бр.)
  • Abbvie: 3.7% (0% в бр.)
  • Sanofi-Aventis: 2.9% (2% в бр.)
  • Astra Zeneca: 2.8% (1% в бр.)
  • Pfizer: 3.7% (1% в бр.)
  • Merck: 3.7% (1% в бр.)