Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2015

Годишен Отчет 2015

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Скъпи приятели,

Тази година бих искал да започна своето обръщение към Вас с пожелания за добро здраве, постоянство и неотклонно спазване на нашите принципи и в опитите ни да защитим ценностите, в които вярваме.

Въпреки, че живеем във времена на преход и сблъсъци на поколения, грижата за здравето, нашето и това на любимите ни, е все още приоритет на обществото. Този приоритет определя нашата отдаденост на работата ни, макар и да срещаме трудности. Липсата на политическа, икономическа и социална стабилност в основните ни експортни пазари предопределиха до определена степен нашите финансови резултати през 2015г. Ние успяхме да запазим позицията си на вътрешния пазар, но общите продажби и EBITDA все пак паднаха с 13.7%. Това въздействие беше очаквано, макар и, разбира се, нежелано.

Нашият успех през годината беше предимно в дългосрочните ни стратегически проекти из цялата Група, включително продажбата на акции на дъщерната ни компания Extab, за която се надяваме да открие вратите за по-нататъшна работа по регистрацията на нашият продукт Tabex на нови пазари с добри прогнози. Нашата дъщерна компания Sopharma Trading AD се е установила на сръбския пазар и сега гради партньорства и бизнес с малки крачки. Има много примери.

Годината, в която навлизаме изглежда също ще бъде изпълнена с изненади. Вярваме, че ще ги посрещнем по най-разумния начин и тъй като от опит знаем, че във всяка негативна на пръв поглед ситуация се крие една възможност, ще се опитаме да я използваме.

Благодарим за доверието.

Д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2015
BGN '000
31.12.2014
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 874,984 840,517 4.1%
Печалба преди лихви, данъци  62,766 67,824 -7.5%
Обезценка и амортизация(EBITDA) 36,440 40,024 -9.0%
Оперативна продажба 22,600 24,117 -6.0%
Нетна печалба 33,284 29,706 12.0%

Показатели31.12.2015
BGN '000 
31.12.2014
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 401,484 390,538 2.8%
Текущи (кратки) активи 434,143 426,825 1.7%
Собствен Капитал 457,640 431,637 6.0%
Нетекущи Пасиви 62,492 65,030 -3.9%
Текущи Пасиви 315,495 320,696 -1.6%

Съотношения31.12.201531.12.2014
EBITDA/Приходи от продажби 7.2% 8.1%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 4.2% 4.8%
Нетна печалба/Приходи от продажби 2.6% 2.9%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.83 0.89
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 3.6x 3.7x

Значителни Събития

9 Януари

Проведе се Извънредно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД, която одобри решението за преобразуване на Софарма АД чрез вливане на Българска роза

17 Март

Бе сключено извънсъдебно споразумение между Софарма АД и компания-доставчик на обединеното дъщерно дружество

9 Май

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Съветът на директорите на Софарма АД упълномощи изпълнителния директор на дружеството да води преговори за продажбата на акционерното участие в дъщерното дружество на Софарма АД Extab Corporation. 

16 Юли

Софарма АД закупи 240 000 акции от капитала на Медика АД. След транзакцията делът на Софарма АД от капитала на Медика АД достигна 36,10%.

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2015г. Бяха издадени маркетингови оторизации за пет нови продукта.

ПАРАЦЕДОЛ СУСПЕНЗИЯ

ТУСПАН СИРОП

ДЕСЛОРАТИДИН РАЗТВОР

ФИНОТЕМ КАПКИ

ВЕДЕРАЛ КАПКИ

3.jpg

Очаквани през 2016

Три до пет нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2016г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 25 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за над 20 нови за дружеството продукта.

25

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

20

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.