Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2016

Годишен Отчет 2016

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Скъпи приятели,

Приключи една динамична година. Започнахме 2016г. с добри прогнози за основните ни износни пазари, най-вече Русия и Украйна. Реалността обаче беше, че още след първите няколко месеца нестабилността в Русия се отрази отрицателно на нагласите и покупателната способност на пазара и в следствие на това в края на годината завършихме с 6% спад на общите продажби от износ на продукция. На местния ни пазар ценовата ерозия доведе до 2% спад на продажбите в стойностно изражение и 7% ръст в опаковки.

През последните месеци наблюдаваме определени сигнали за стабилизация на икономическата и политическа обстановка в Русия и това ни дава известна доза сигурност за 2017 година. Оптимисти сме и по отношение на тренда на възстановяване на продажбите ни на украинския пазар. След преструктурирането на външнотърговската ни дейност, местните екипи полагат систематични усилия за увеличаване на продажбите на редица пазари като Полша, Беларус, Латвия и т.н. Особено горди сме с успешните регистрации на нови продукти през изминалата година, които тепърва ще развиваме. Един отличен пример е сироп за кашлица Туспан®, който при успешна процедура ще бъде достъпен още тази година на редица европейски пазари.

Годината стартира и с една дългоочаквана новина по отношение на нашето начинание за регистрация на продукта ни Табекс® в САЩ. При успешно приключване на преструктурирането на Achieve и Oncogenex (нашият остатъчен пакет акции в Екстаб ще бъде трансформиран в акции в  капитала на Achieve преди да бъде осъществено подобно преструктуриране) за нас ще има две предимства: на първо място, новият сборен екип на двете компании има много по-голям шанс за успешна регистрация на Табекс® и второ, “Софарма” АД ще бъде акционер в една публична компания листвана на NASDAQ.

По традиция нека пожелая на всички наши партньори крепко здраве и много успешни проекти!

Благодарим за доверието.

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2015
BGN '000
31.12.2016
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 874,984 877,085 0.24%
Обезценка и амортизация(EBITDA) 62,766 73,656 17.35%
Оперативна печалба 36,440 44,951 23.6%
Нетна печалба 22,600 54,902 142.93%

Показатели31.12.2016
BGN '000 
31.12.2015
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 416,599 401,484 3.8%
Текущи активи 442,622 434,143 2.0%
Собствен Капитал 491,223 457,640 7.34%
Нетекущи Пасиви 53,842 62,492 -13.84%
Текущи Пасиви 314,156 315,495 -0.43%

Съотношения31.12.201631.12.2015
EBITDA/Приходи от продажби 8.4% 7.2%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 5.1% 4.2%
Нетна печалба/Приходи от продажби 6.3% 2.6%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.75 0.83
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 2.82x 3.57x

Значителни Събития

21 Януари

На 21.01.2016 г. Софарма АД депозира в Комисията по финансов надзор договор за прекратяване на Договора за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Момина крепост АД.

5 Март

Софарма АД е закупила 1000 собствени акции, представляващи 0.00076% от акционерния капитал на Дружеството.

8 Май

Съветът на директорите на Софарма АД  уведомява, че е взето решение за учредяване на дружество Софарма Украйна ООД със седалище в Киев, Украйна.

16 Юни

Проведено е Общото събрание на акционерите на Софарма АД.

20 Септември

Информация относно Годишната среща на инвеститорите на Софарма АД.

7 Октомври

Софарма АД уведомява, че в резултат на намерението си да изрази интереса си за придобиване на търговско дружество, което извършва дейност на територията на Република Молдова, като първа стъпка Софарма АД е подала искане за одобрение пред компетентните органи на Република Молдова.

4 Ноември

Съветът на директорите на Софарма АД реши да закупи до 100% от капитала на Вета Фарма АД на цена, която не надвишава 2,12 лв. за акция.

18 Ноември

Софарма АД съобщава, че на 18 ноември 2016 г. Дружеството е получило уведомление за придобиването на 505 364 броя акции, представляващи 0.37% от капитала на ЗУПФ Алианц България. След сделката делът на ЗУПФ Алианц България в капитала на Софарма АД достигна 5.17%.

15 Декември

На 14 декември 2016 г. Софарма" АД е подала в Комисията по финансов надзор търгово предложение за акциите на всички останали акционери в Унифарм АД.

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2016г. Бяха издадени маркетингови оторизации за шест нови продукта.

ДЕСЛОРАТАДИН филм. таблети

ИБАНДРОН филм. таблети

АМЛОДИПИН таблети

ВИДЕРАЛ капки

ДЕАВИТ НЕО капки

ТУСПАН сироп

3.jpg

Очаквани през 2017

Три до пет нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2017г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 15 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за над 10 нови за дружеството продукта.

15

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

10

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.