Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2016

Годишен Отчет 2016

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Скъпи приятели,

Тази година бих искал да започна своето обръщение към Вас с пожелания за добро здраве, постоянство и неотклонно спазване на нашите принципи и в опитите ни да защитим ценностите, в които вярваме.

Въпреки, че живеем във времена на преход и сблъсъци на поколения, грижата за здравето, нашето и това на любимите ни, е все още приоритет на обществото. Този приоритет определя нашата отдаденост на работата ни, макар и да срещаме трудности. Липсата на политическа, икономическа и социална стабилност в основните ни експортни пазари предопределиха до определена степен нашите финансови резултати през 2015г. Ние успяхме да запазим позицията си на вътрешния пазар, но общите продажби и EBITDA все пак паднаха с 13.7%. Това въздействие беше очаквано, макар и, разбира се, нежелано.

Нашият успех през годината беше предимно в дългосрочните ни стратегически проекти из цялата Група, включително продажбата на акции на дъщерната ни компания Extab, за която се надяваме да открие вратите за по-нататъшна работа по регистрацията на нашият продукт Tabex на нови пазари с добри прогнози. Нашата дъщерна компания Sopharma Trading AD се е установила на сръбския пазар и сега гради партньорства и бизнес с малки крачки. Има много примери.

Годината, в която навлизаме изглежда също ще бъде изпълнена с изненади. Вярваме, че ще ги посрещнем по най-разумния начин и тъй като от опит знаем, че във всяка негативна на пръв поглед ситуация се крие една възможност, ще се опитаме да я използваме.

Благодарим за доверието.

Д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2015
BGN '000
31.12.2016
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 874,984 877,085 0.24%
Обезценка и амортизация(EBITDA) 62,766 73,656 17.35%
Оперативна печалба 36,440 44,951 23.6%
Нетна печалба 22,600 54,902 142.93%

Показатели31.12.2016
BGN '000 
31.12.2015
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 416,599 401,484 3.8%
Текущи (кратки) активи 442,622 434,143 2.0%
Собствен Капитал 491,223 457,640 7.34%
Нетекущи Пасиви 53,842 62,492 -13.84%
Текущи Пасиви 314,156 315,495 -0.43%

Съотношения31.12.201631.12.2015
EBITDA/Приходи от продажби 8.4% 7.2%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 5.1% 4.2%
Нетна печалба/Приходи от продажби 6.3% 2.6%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.75 0.83
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 2.82x 3.57x

Значителни Събития

15 Януари

Софарма АД разширява офертата (Търговото предложение) за придобиване на всички акции на останалите акционери в Медика АД.

21 Януари

На 21.01.2016 г. Софарма АД депозира в Комисията по финансов надзор договор за прекратяване на Договора за преобразуване чрез вливане между Софарма АД и Момина крепост АД.

19 Февруари

Софарма АД уведомява за резултатите от проведеното Търгово предложение към Медика АД.

5 Март

Софарма АД е закупила 1000 собствени акции, представляващи 0.00076% от акционерния капитал на Дружеството.

8 Май

Съветът на директорите на Софарма АД  уведомява, че е взето решение за учредяване на дружество Софарма Украйна ООД със седалище в Киев, Украйна.

19 Май

В резултат на проведеното търгово предложение и след приключване на сделките с акционерите през периода Софарма АД е закупила общо 3,135,006 акции и притежава пряко 97.94% от акциите с право на глас на Медика АД.

16 Юни

Проведено е Общото събрание на акционерите на Софарма АД.

4 Юли

За първите шест месеца на 2016 г. приходите от продажби са намалели с 10% в сравнение със същия период на 2015 г., включително 3% спад на вътрешните продажби и 15% спад на експортните продажби.

20 Септември

Информация относно Годишната среща на инвеститорите на Софарма АД.

7 Октомври

Софарма АД уведомява, че в резултат на намерението си да изрази интереса си за придобиване на търговско дружество, което извършва дейност на територията на Република Молдова, като първа стъпка Софарма АД е подала искане за одобрение пред компетентните органи на Република Молдова.

4 Ноември

Съветът на директорите на Софарма АД реши да закупи до 100% от капитала на Вета Фарма АД на цена, която не надвишава 2,12 лв. за акция.

18 Ноември

Софарма АД съобщава, че на 18 ноември 2016 г. Дружеството е получило уведомление за придобиването на 505 364 броя акции, представляващи 0.37% от капитала на ЗУПФ Алианц България. След сделката делът на ЗУПФ Алианц България в капитала на Софарма АД достигна 5.17%.

15 Декември

На 14 декември 2016 г. Софарма" АД е подала в Комисията по финансов надзор търгово предложение за акциите на всички останали акционери в Унифарм АД.

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2016г. Бяха издадени маркетингови оторизации за шест нови продукта.

ДЕСЛОРАТАДИН филм. таблети

ИБАНДРОН филм. таблети

АМЛОДИПИН таблети

ВИДЕРАЛ капки

ДЕАВИТ НЕО капки

ТУСПАН сироп

3.jpg

Очаквани през 2017

Три до пет нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2017г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 15 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за над 10 нови за дружеството продукта.

15

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

10

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.