Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2017

Годишен Отчет 2017

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми партньори,

Изпращайки най-успешната година след кризата, посрещаме 85тата годишнина от създаването на “Софарма” АД, това е повод да се стремим да станем още по-добри в грижата за здравето на хората, да затвърдим традицията в производството на качествени български медикаменти по световно признати стандарти и технологии и да продължим да се развиваме като Група компании в областта на здравеопазването.

Отличните финансови резултати, които постигнахме през изминалата година ни дават сигурност и ни позволяват да правим амбициозни планове за бъдещето, защото виждаме, че се движим в правилната посока. Продажбите ни на руския и на украинския пазар се стабилизираха не само по макроикономически причини, но и благодарение на промените в екипа и организацията на работа, които направихме в началото на годината. В резултат постигнахме 20% ръст на експортните пазари. В България все още очакваме реформата в сектора, която ще ни позволи да се разгърнем истински, но въпреки обстоятелствата продажбите ни се увеличиха с 3%. Приключихме с преобразуването чрез вливане на “Медика” АД в “Софарма” АД и междувременно получихме одобрението на Комисията за финансов надзор да влеем и друго наше дъщерно дружество, фармацевтичен производител – “Унифарм” АД. Консолидацията в Групата води до оптимизация на разходите, по-добра организация, централизация на основни маркетингови и търговски дейности и по-добро представяне на всички пазари.

През 2018 година очакваме и стартирането на следващия етап от регистрацията на Табекс в САЩ от нашия партньор Achieve Lifesciences, а именно Фаза 3 на проучванията. След нейното приключване ще имаме по-голяма яснота за перспективите и пред този проект.

Искам отново да ви благодаря за доверието и подкрепата!

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2017
BGN '000
31.12.2016
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,017,105 877,085 16.0%
Обезценка и амортизация (EBITDA) 85,944 73,656 16.7%
Оперативна печалба 55,836 44,951 24.2%
Нетна печалба 45,772 54,902 -16.6%

Показатели31.12.2017
BGN '000 
31.12.2016
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 468,369 416,599 12.4%
Текущи активи 512,364 442,622 15.8%
Собствен Капитал 503,110 491,223 2.4%
Нетекущи Пасиви 80,061 53,842 48.7%
Текущи Пасиви 397,562 314,156 26.5%

Съотношения31.12.201731.12.2016
EBITDA/Приходи от продажби 8.4% 8.4%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 5.5% 5.1%
Нетна печалба/Приходи от продажби 4.5% 6.3%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.95 0.75
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 3.0x 2.8x

Значителни Събития

6 Януари

Софарма АД уведомява, че 2017 година стартира с положителни новини относно регистрацията и последващото развитие на продукта ни Табекс

31 Януари

Медика АД и Софарма АД сключват Договор за преобразуване чрез вливане

27 Февруари

Комисията за защита на конкуренцията на Република Молдова разреши на Софарма АД да придобие над 51% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл ООД

20 Март

Софарма АД и Медика АД подписаха допълнително споразумение към Договора за преобразуване чрез вливане според указания от КФН

18 Април

Софарма АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл

25 Април

Софарма АД получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него

2 Юни

Проведено е Общо събрание на акционерите на Софарма АД

21 Юли

Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетиране на хранителни добавки Аромания

9 Август

реобразуването чрез вливане на Медика АД в Софарма АД е вписано в Търговския регистър

14 Септември

Унифарм АД и Софарма АД сключват Договор за преобразуване чрез вливане

3 Ноември

Проведена е Годишна среща с инвеститорите

8 Декември

В Софарма АД постъпиха две Уведомления за разкриване на дялово участие от Ромфарм компани ООД за продажба на акции от капитала на Софарма АД

20 Декември

Софарма АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2017г. Бяха издадени маркетингови оторизации за три нови продукта.

АМЛОДИПИН таблети 5 мг

АМЛОДИПИН таблети 10 мг

ДОПОРИЗОН маз

3.jpg

Очаквани през 2018

Три до шест нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2018г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 30 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за 4 нови за дружеството продукта и една активна субстанция.

30

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

4

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.