Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2017

Годишен Отчет 2017

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми акционери, скъпи приятели,

Измина една година на равносметка – в навечерието на 85 годишнината си погледнахме назад, за да се радваме на успехите си, да благодарим на хората, с които ги постигнахме и да празнуваме с всички, с които искаме да делим и своето бъдеще. Благодаря и на вас за всичко споделено!

Горди сме, че отново бяхме сред пионерите с две знакови инициативи – разпределихме акции сред всичките си служители според техния стаж и съответно принос към успехите на компанията и раздадохме за първи път междинен дивидент. Получихме подкрепа от акционерите си и за двете инициативи, а това винаги е било важно за нас потвърждение, че правим правилните стъпки.

Групата Софарма извървя нелек път на интеграция на новопридобитите дружества Лековит в Сърбия и верига аптеки Фармастор в България, както и на влятото в майката дружество Унифарм.

След изключително силната 2017 година запазихме темповете на растеж на консолидираните приходи от продажби, но забавихме тези на нетната печалба. При постигане на синергия с новопридобитите и вляти дружества очакваме и оптимизиране на оперативните и нетни резултати през следващите две години и постигане на съотношения по-близки до тези от 2017 година.

Надяваме се на вашата подкрепа и доверие!

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2017
BGN '000
31.12.2016
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,017,105 877,085 16.0%
Обезценка и амортизация (EBITDA) 85,944 73,656 16.7%
Оперативна печалба 55,836 44,951 24.2%
Нетна печалба 45,772 54,902 -16.6%

Показатели31.12.2017
BGN '000 
31.12.2016
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 468,369 416,599 12.4%
Текущи активи 512,364 442,622 15.8%
Собствен Капитал 503,110 491,223 2.4%
Нетекущи Пасиви 80,061 53,842 48.7%
Текущи Пасиви 397,562 314,156 26.5%

Съотношения31.12.201731.12.2016
EBITDA/Приходи от продажби 8.4% 8.4%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 5.5% 5.1%
Нетна печалба/Приходи от продажби 4.5% 6.3%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.95 0.75
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 3.0x 2.8x

Значителни Събития

6 Януари

Софарма АД уведомява, че 2017 година стартира с положителни новини относно регистрацията и последващото развитие на продукта ни Табекс

31 Януари

Медика АД и Софарма АД сключват Договор за преобразуване чрез вливане

27 Февруари

Комисията за защита на конкуренцията на Република Молдова разреши на Софарма АД да придобие над 51% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл ООД

20 Март

Софарма АД и Медика АД подписаха допълнително споразумение към Договора за преобразуване чрез вливане според указания от КФН

18 Април

Софарма АД придоби 51% от капитала на молдовския дистрибутор на лекарствени продукти РАП Фарма Интернешънъл

25 Април

Софарма АД получи одобрение от Комисията за финансов надзор на Договор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него

2 Юни

Проведено е Общо събрание на акционерите на Софарма АД

21 Юли

Софарма АД придоби 75% от успешния стартъп за разработване и маркетиране на хранителни добавки Аромания

9 Август

реобразуването чрез вливане на Медика АД в Софарма АД е вписано в Търговския регистър

14 Септември

Унифарм АД и Софарма АД сключват Договор за преобразуване чрез вливане

3 Ноември

Проведена е Годишна среща с инвеститорите

8 Декември

В Софарма АД постъпиха две Уведомления за разкриване на дялово участие от Ромфарм компани ООД за продажба на акции от капитала на Софарма АД

20 Декември

Софарма АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на Унифарм АД в Софарма АД

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2017г. Бяха издадени маркетингови оторизации за три нови продукта.

АМЛОДИПИН таблети 5 мг

АМЛОДИПИН таблети 10 мг

ДОПОРИЗОН маз

3.jpg

Очаквани през 2018

Три до шест нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2018г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 30 производствени процеса и технологии са в процес на трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за 4 нови за дружеството продукта и една активна субстанция.

30

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

4

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.