Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

30 Март 2015

Уведомяваме Ви, че с решение № 216-Е от 25 март 2015 година, Комисията за финансов надзор вписа новата емисия в размер на 2 797 899 броя поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от Софарма АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 132 000 000 лв. на 134 797 899 лв. поради преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулирания пазар.