Каталог > Press > Договор за преобразуване чрез вливане

Договор за преобразуване чрез вливане

20 Юни 2014

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 19.06.2014 год. между „СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088, наричано по-долу "Приемащо дружество" и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък, ЕИК 123007916, наричано по-долу "Преобразуващо се дружество" е подписан Договор за преобразуване чрез вливане в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на „Българска роза-Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД и последното ще стане негов правоприемник. „Българска роза-Севтополис” АД ще се прекрати без ликвидация. На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Договорът за вливане, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества по чл. 262и от Търговския закон и доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Съгласно подписаният договор, във връзка с осъществяване на вливането ще бъде извършено увеличение на капитала на Приемащото дружество „Софарма” АД чрез издаването на нови акции, които да бъдат разпределени между акционерите на преобразуващото се дружество “Българска Роза - Севтополис” АД (с изключение на акционера „Софарма” АД). Капиталът на приемащото дружество „Софарма” АД ще бъде увеличен от 132 000 000 лв. на до 134 530 820 лв., чрез издаването на до 2 530 820 нови обикновени поименни безналични акции, с номинал. В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество „Българска роза-Севтополис” АД, с изключение на приемащото дружество„Софарма“ АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на „Софарма” АД и ще станат акционери в него. Срещу всяка една своя акция от „Българска роза-Севтополис” АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.419404 акции от капитала на „Софарма” АД.