Каталог > Press > Информация за Редовно Общо събрание на акционерите на Софарма АД

Информация за Редовно Общо събрание на акционерите на Софарма АД

15 Юни 2015

Бихме искали да обърнем внимание на всички акционери на „Софарма“ АД, че свиканото от Съвета на директорите Редовно Общо събрание на акционерите на 19.06.2015 година от 11:00 часа ще се проведе в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, етаж 3. Регистрацията започва от 9:30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител. С оглед техническото обезпечаване на Общото събрание на акционерите, копия от всички пълномощни и актуални придружаващи ги документи следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 18 юни, 2015 г. На основание чл. 16а, ал. 3 от Устава на дружеството Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Общото събрание, насрочено за 19 юни 2015 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на правилата описани в поканата за общото събрание, която е достъпна на интернет страницата на дружеството. Благодарим на всички акционери за разбирането и съдействието.