Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

10 Януари 2013

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 3 Януари 2013 до и включително 9 Януари 2013 Дружеството изкупи обратно 2000 собствени акции представляващи 0.0015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 4212.51 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.11. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3489931, представляващи 2.64% от акционерния капитал на Дружеството.