Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

7 Март 2012

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 01март 2012 до и включително 07 март 2012 Дружеството изкупи обратно 200 собствени акции представляващи 0.00015% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 570 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.85. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 2520966, представляващи 1.910% от акционерния капитал на Дружеството.