Каталог > Press > Изплащането на дивидента за 2013

Изплащането на дивидента за 2013

5 Септември 2014

Уведомяваме Ви, че „Софарма" АД ще започне изплащането на дивидента за 2013 год. на 11.09.2014 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 04.07.2014 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.07лв. /седем стотинки/ на акция.Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.0665 лв.