Каталог > Press > Известяване за договор за сливане

Известяване за договор за сливане

31 Октомври 2012

Уведомяваме Ви, че на 29.10.2012 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, преобразуващо се дружество, и “СОФАРМА” АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД в “СОФАРМА” АД, и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.554192, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД следва да се замени с 0.554192 акции на приемащото дружество “СОФАРМА” АД. Към настоящия момент Зам.-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” не е издал одобрение по чл. 124 от ЗППЦК на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон.