Каталог > Press > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

20 Юни 2014

На основание чл. 117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 27, ал.5 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 20.06.2014 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 бяха взети следните решения: 1. Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: нетната печалба за 2013 год. е в размер на 33 660 187,31 лева /тридесет и три милиона шестстотин и шестдесет хиляди сто осемдесет и седем лева и 31 ст. /. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 1 383 460,18 лева / един милион триста осемдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет лева и 18 ст./. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 35 043 647,49 лева /тридесет и пет милиона четиридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и 49 ст./ След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 3 504 364.75 лева / три милиона петстотин и четири хиляди триста шестдесет и четири лева и 75 ст./, от останалата сума в размер на 31 539 282.74 лева /тридесет и един милиона петстотин тридесет и девет хиляди двеста осемдесет и два лева и 74 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в брутен размер от 0.07 лева /седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне точната сума на дивидента въз основа на предоставен от „Централен депозитар” АД списък на акционерите, имащи право на дивидент по смисъла на чл.115в от ЗППЦК, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент. 2. Избира одиторското предприятие „АФА” ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год., съгласно предложението на Одитния комитет. 3. Продължава мандата на Одитния комитет на дружеството за срок от 3 /три/ години, считано от датата на провеждане на ОСА.