Каталог > Press > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

20 Юни 2012

Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 19.06.2012 год. в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16 бяха взети следните решения: - нетната печалбата, реализирана през 2011 год. в размер на 40 790 563,74 лв., след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите да се изплатят по 0.07 лв./ седем стотинки/ на акция, остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент. - Освободи от длъжност като член на Съвета на директорите „Унифарм“ АД по искане на дружеството и избра за член на Съвета на директорите г-н Огнян Кирилов Палавеев. - ОСА избра специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.