Каталог > Press > Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД

Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД

16 Юни 2016

Уведомяваме Ви, че на 17.06.2016 год. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД и бяха приети следните решения:

ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.; ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;

ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 год.;

ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г. ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева /двадесет и пет милиона осемстотин четиридесет и шест хиляди и петдесет и шест лева и 41 стотинки/, от които 25 353 856.99 лева /двадесет и пет милиона триста петдесет и три хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 99 стотинки/ печалба, реализирана през 2015 г и 492 199.42 лева /четиристотин деветдесет и две хиляди сто деветдесет и девет лева и 42 стотинки/ неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год. ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред; Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г. На основание чл.24, ал.3, буква „А” от Устава на дружеството, ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2016 год. се запазват без промяна. На основание чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава, на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1 % /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет.

Общото събрание приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2015 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството;

Общото събрание продължава мандата на Съвета на директорите в настоящия му състав за нов петгодишен период, считано от датата на изтичане на настоящия мандат до 29.06.2021 г. Общото събрание приема промени в Устава на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за изработка, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за предоставяне на обезпечение под формата на корпоративна гаранция, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад.

Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на договор за маркетингови услуги, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Четвърти на Мотивирания доклад.