Каталог > Press > Общо събрание на акционерите - решения

Общо събрание на акционерите - решения

24 Юни 2013

Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 21.06.2013 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 бяха взети следните решения: - за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 год., а именно: нетната печалба за 2012 год. е в размер на 41 168 306,40 лева /четиридесет и един милиона сто шестдесет и осем хиляди триста и шест лева и 40 ст/ след заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 4 116 830,64 лева/ четири милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и 64 ст/, от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева /тридесет и седем милиона петдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 76 ст./ да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв / седем стотинки/ на брой акция с право на дивидент. След определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е взето решение за изплащане на дивидент. - избира специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год. - одобрява Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор относно целесъобразността и условията на сделките от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.