Каталог > Press > Одобрен договор за преобразуване чрез сливане

Одобрен договор за преобразуване чрез сливане

10 Ноември 2014

Уведомяваме Ви, че на 7.11.2014 година Комисията за финансов надзор одобри Договор за преобразуване чрез вливане и две допълнителни споразумения към него, подписан на 19.06.2014 год. между „СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088, наричано по-долу "Приемащо дружество" и „БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, гр. Казанлък, ЕИК 123007916, наричано по-долу "Преобразуващо се дружество" в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на „Българска роза-Севтополис” АД ще премине към „Софарма” АД и последното ще стане негов правоприемник. „Българска роза-Севтополис” АД ще се прекрати без ликвидация. Комисията за финансов надзор одобри също и докладите на управителните органи на двете дружества изготвени в съответствие с разпоредбите на чл. 262и от Търговския закон и докалдът на назначения общ проверител на участниците в преобразуването по чл. 262м от Търговския закон от 13.10.2014 година. Съгласно подписаният договор, във връзка с осъществяване на вливането ще бъде извършено увеличение на капитала на Приемащото дружество „Софарма” АД чрез издаването на нови акции, които да бъдат разпределени между акционерите на преобразуващото се дружество “Българска Роза - Севтополис” АД (с изключение на акционера „Софарма” АД). Капиталът на приемащото дружество „Софарма” АД ще бъде увеличен от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв., чрез издаването на до 2 798 527 нови обикновени поименни безналични акции, с номинал. В резултат на вливането всички акционери на преобразуващото се дружество „Българска роза-Севтополис” АД, с изключение на приемащото дружество „Софарма“ АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на „Софарма” АД и ще станат акционери в него. Срещу всяка една своя акция от „Българска роза-Севтополис” АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.463768 акции от капитала на „Софарма” АД. Предстои свикване на ИОСА на двете дружества, като краен срок за вписването на преобразуването в Търговския регистър е 12.02.2015 година. Преобразуващото дружество ще подаде молба до “БФБ-София” АД за спиране на търговията с акциите му след приключване на сесията на 3 декември 2014 г. Молбата подлежи на разглеждане и решение от управителния орган на “БФБ-София” АД.