Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

10 Септември 2013

Уведомяваме Ви, че на 09.09.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 11 885 951 броя акции, представляващи 9.00 %, с която сделка дяловото участието на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД достигна до 13,53%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 05.09.2013 година.