Каталог > Press > Плащане на дивиденти

Плащане на дивиденти

12 Юли 2013

Уведомяваме Ви, че „Софарма АД ще започне изплащането на дивидента за 2012 год. на 29.07.2013 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 5.07.2013 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД/Пощенска банка/ в страната. Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.07лв. /седем стотинки/ на акция.