Каталог > Press > Предложение за търг

Предложение за търг

4 Април 2013

Уведомяваме Ви, че Софарма АД получи от Момина Крепост АД следното становище: На 27.03.2013 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от „Софарма" АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Момина Крепост” АД. В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка. І. Условия по предложената сделка Предложената цена по търговото предложение е в размер на 3,00 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива. Всеки акционер – адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител, чрез ИП „Елана Трейдинг” АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер. Становището на Съвета на директорите на „Момина Крепост” АД по търговото предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му. ІІ. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Момина Крепост” АД Ние не разполагаме с информация относно съществуването на споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „Момина Крепост” АД. ІІІ. Данни за броя акции от „Момина Крепост” АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението Членовете на съвета на директорите на „Момина Крепост“ АД не притежават акции от капитала на дружеството. ІV. Стратегически планове на предложителя за „Момина Крепост” АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност Съгласно информацията, представена в търговото предложение стратегията на „Софарма" АД, която се изпълнява от мениджмънта на „Момина Крепост” АД е поддържане и нарастване на съществуващия пазарен дял и на самото дружество в посока износ към бившите съветски републики. Стратегията е ориентирана към предоставяне на високо качество на произвежданите продукти от компанията. Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителния орган и служителите на „Момина Крепост” АД. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Мястото на извършване на дейност на „Момина Крепост” АД няма да бъде променяно. Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.