Каталог > Press > Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД

Прекратяване на старата и стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД

15 Май 2018

“Софарма“ АД уведомява, че поради отказ от страна на Агенция по вписванията за вписването на преобразуването чрез вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД стартирало през септември 2017 година, Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за приключване на старата и започване на нова процедура по преобразуване на „Софарма“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „Софарма” АД на “Унифарм” АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3. Съветът на директорите на Дружеството избира инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.