Каталог > Press > Проект на търгово предложение за закупуване на всички акции от останалите акционери на Момина крепост АД

Проект на търгово предложение за закупуване на всички акции от останалите акционери на Момина крепост АД

26 Март 2015

ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „СОФАРМА” АД Във връзка с изискването на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, с настоящото писмо представяме проект на Търгово предлагане за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Момина Крепост” АД от мажоритарния акционер „Софарма“ АД. Към проекта на търгово предложение прилагаме следните приложения: 1. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на търговия предложител “Софарма” АД; 2. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на “Момина Крепост” АД; 3. Актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на ИП "Елана Трейдинг" АД; 4. Пълномощно от “Софарма” АД, овластяващо ИП "Елана Трейдинг" АД да осъществи търговото предлагане от негово име и за негова сметка; 5. Удостоверение, издадено от "Българска фондова борса - София" АД относно търговията с акции на “Момина Крепост” АД за периода 20.12.2014г. – 20.03.2015 г.; 6. Копие на справка от ЦД за притежавани от “Софарма” АД акции на "Момина Крепост" АД; 7. Документ за наличие на средства по банкова сметка, собственост на “Софарма” АД, за наличието на финансови средства необходими за закупуването на акциите обект на предложението; 8. Декларация по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК; 9. Образци на изявления за приемане и оттегляне на търговото предложение. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВЗЕЛА ОТНОШЕНИЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ