Каталог > Press > Публикация на поканата и материалите за РОСА

Публикация на поканата и материалите за РОСА

3 Май 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 2 май 2018 година Агенцията по вписванията обяви с номер № 20180502120127 поканата за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 15.06.2018 година. „Софарма“ АД прилага следните материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството:

 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на РОСА на „Софарма“ АД;

 2. Покана за РОСА на „Софарма“ АД;

 3. Пълномощно – образец за представляване на акционер в ОСА на „Софарма“ АД;

 4. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – не се прилага, тъй като вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg

 5. Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

 6. Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. - не се прилага, тъй като вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg;

 7. Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. - не се прилага, тъй като вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg;

 8. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. - не се прилага, тъй като вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg;

 9. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. - не се прилага, тъй като вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg;

 10. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

 11. Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

 12. Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;

Предложение на Съвета на директорите за предоставяне на акции от капитала на дружеството като бонус за 2018 г. по случай 85-годишнината на Дружеството на лицата, работещи в „Софарма“ АД на трудов договор или договор за управление.