Каталог > Press > Регистрация на увеличението на капитала

Регистрация на увеличението на капитала

6 Март 2015

Уведомяваме ви, че във връзка с вливането на Българска роза – Севтополис АД в Софарма АД от наша страна беше предприета следваща стъпка по финализиране на процеса, а именно регистрация на акциите от увеличението на капитала при вливането в Централен депозитар АД. След комуникация с Централен депозитар АД и с тяхното любезно съдействие, изчислението за разпределяне на акциите ще бъде извършено по реда указан в договора за вливане, допълнителните споразумения и приложенията към него подписан между двете страни на 19.06.2014 г., като за улеснение на акционерите в случаите, в които акционер има повече от една сметка, изчислението ще бъде извършено на база общия брой притежавани акции, а разпределянето по сметките ще бъде пропорционално на количеството акции в тях (останалия брой от получените акции от новото общо количество се записва в последната сметка). Уведомяваме ви, че до вписване на увеличението на капитала в следствие на преобразуването чрез вливане в КФН, новоиздадените акции на Софарма АД ще бъдат блокирани и няма да могат да се търгуват.