Каталог > Press > Уведомление

Уведомление

19 Септември 2017

Уведомяваме Ви, че на 18 август 2017 г. “Софарма” АД придоби 345 акции от капитала на “Унифарм” АД в резултат на подадени искания от акционери техните акции да бъдат изкупени по реда на чл. 157б от ЗППЦК.

Напомняме на всички акционери на “Унифарм” АД, които не са участвали в търговото предлагане отправено от “Софарма” АД, че имат право да изискат техните акции да бъдат изкупени до 19 септември 2017 г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД. Цената за една акция на „Унифарм” АД по предложението по чл. 157а и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 4.35 лв. за една акция.