Каталог > Press > Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 44н от Наредба № 13 от 22.12.2003 г.

Уведомление от „Софарма“ АД по чл. 44н от Наредба № 13 от 22.12.2003 г.

27 Септември 2017

Във връзка с осъщественото търгово предложение на основание чл. 149 ал. 6 от ЗППЦК и правото на неприелите предложението акционери по чл. 157б, предоставяме информация за изпълнение на задължението на „Софарма“ АД по този член:

  1. Предложителят е изкупил общо 125 530 акции с право на глас в общото събрание на „Унифарм“ АД;

  2. 17 акционери са отправили искане за изкупуване съгласно правото, дадено им от чл. 157б от ЗППЦК.