Каталог > Press > Уведомление относно Годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД

Уведомление относно Годишната среща с инвеститорите на "Софарма" АД

6 Ноември 2017

 Уведомяваме Ви, че на 3 ноември, 2017 година в гр. София се проведе Годишна среща с инвеститорите на "Софарма" АД, която стартира в 14:30 часа и приключи в 18:30 часа. На срещата беше предоставен следния текст относно ограничаване на отговорността:

Моля да имате предвид, че на Годишната среща с инвеститорите на „СОФАРМА“ АД ("Дружеството"), могат да бъдат направени писмени и устни "изявления свързани с бъдещи събития", които по същество са несигурни, тъй като не се отнасят единствено до минали или актуални факти. Всички подобни изявления са основани и на редица предположения, очаквания, прогнози и предварителни данни за бъдещи събития, обусловени от фактори, извън контрола на „СОФАРМА“ АД, поради което са с несигурен характер и не следва да бъдат считани за надежден показател за бъдещи резултати. Дружеството не поема задължение публично да актуализира или преразглежда свои прогнозни изявления, в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен в случаите, когато това се изисква от приложимото законодателство. Информацията и мненията, изложени на настоящата среща, са актуални към датата на провеждането й и подлежат на промяна без предизвестие. Нито информацията оповестена на тази среща, нито част от нея, нито нейното разпространение могат да служат като основание, на което дадена страна да се позове или във връзка с което да подпише договор или да вземе инвестиционно решение.

„СОФАРМА“ АД не носи отговорност за взети решения и предприети действия въз основа на съдържанието на информацията от настоящата среща, нито за причинени вреди като резултат от такива действия и решения.

Информацията, изявленията и мненията, представени на тази среща, са само с информационна цел и не представляват публично предлагане съгласно приложимото законодателство или оферта за продажба или покана за предлагане за закупуване или записване на ценни книжа или финансови инструменти или съвет или препоръка по отношение на такива ценни книжа или други финансови инструменти. Никоя от дискутираните ценни книги не е и няма да бъде регистрирана съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г., или негови последващи изменения, или съгласно законите за ценните книжа на друг щат или друга юрисдикция на Съединените щати или в Австралия, Канада или Япония или във всяка друга държава, където такава оферта или покана би била незаконна ("другите страни") и няма да има публично предлагане на такива ценни книжа в Съединените щати. Настоящата информация не представлява и не е част от предложение или покана за закупуване или записване на ценни книжа в Съединените щати или в другите страни.

Нито Дружеството, нито някой от членовете на управителните органи на „Софарма“ АД, нито някой от неговите представители, директори или служители поемат каквато и да било отговорност във връзка с информацията представена на тази среща или във връзка с каквито и да било загуби, произтичащи от нейната употреба или от някакво доверие поставено върху нея.” 

На срещата бяха представени кратки презентации на “Софарма” АД (Дружеството) Група Софарма (Групата) и “Софарма Трейдинг” АД, които съдържаха информация относно публикуваните от двете компании резултати за деветмесечието на 2017 година.

В дискусионната сесия бяха зададени редица въпроси, в следствие на което от дружествата бяха предоставени разяснения относно следните основни направления в дейността им:

1. Капиталови инвестиции – “Софарма” АД обяви, че към момента са взети решения за проучване на възможностите за изграждане на две производствени мощности – в гр. Казанлък – екстракционна мощност и в гр. София - ново лиофилно производство.

2. Регистрацията на продукта Табекс в САЩ – г-н Донев обяви, че на този етап все още подробности не са известни, тъй като тепърва предстои стартиране на клинични изпитвания през 2018 година.

3. Оптимизация, подобряване на оперативния резултат - г-н Донев отговори, че това се дължи основно на оптимизация на процесите в Групата и в Дружеството, които продължават и с намеренията за вливане на “Унифарм” АД, чиито документи подлежат на одобрение от КФН. Освен това, г-н Донев спомена и за проектите за обновяване на “Момина крепост” АД с европейски средства, което ще позволи на компанията да е по-конкурентноспособна и да предлага по-качествени продукти.

4. Външни пазари – бяха споменати новите, бързо растящи, но малки по обеми пазари като Виетнам и подобряването на макроикономическата среда в Русия и Украйна.

5. Акционерна структура – г-н Донев коментира, че на среща с ръководството на Ромфарм, която му е разрешено да цитира, е било споделено, че Ромфарм са оставили своя пакет на доверително управление и че не са инициатори на действията от последните месеци, както и че не са имали намерение да продават под цена 4.27 лева.

6. Група "Софарма" – г-н Димитров коментира състоянието на Сръбския пазар, а именно, че матуритета му обуславя възможността за големи ръстове, както беше в България преди около 10 години. “Софарма Трейдинг” АД считат, че присъединителната фаза на Лековит към компанията след придобиването върви много добре и че плановете за Групата, при запазване на макроикономическата рамка, са поне удвояване на приходите от продажби през следващите три години.

7.Търговия на дребно в “Софарма Трейдинг” АД – на въпроси как се представя веригата “SOpharmacy” г-н Димитров отговори, че всички аптеки растат по-бързо от пазара.