Каталог > Press > Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година

Уведомление относно Редовното Общо събрание на акционерите – 07.06.2019 година

3 Юни 2019

София, България, 3 юни 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД („Дружеството“) обръща внимание, че за удобство на всички акционери регистрацията за участие в Редовното Общо събрание, свикано на 7 юни 2019 година, ще приключи в 10:45 ч., за да бъде спазен началният час, обявен за стартиране на Общото събрание.

Обръщаме внимание, че за първа година Общото събрание ще се проведе в новия Event Center, чийто вход се намира на партера на Софарма Бизнес Тауърс.

За регистрация и участие в РОСА физическите лица – акционери, трябва да представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, трябва да представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 06.06.2019 г.

„Софарма” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg според указанията, описани в Поканата за свикване на Редовното Общо събрание.

Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.