Каталог > Press > Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

13 Декември 2019

София, България, 13 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 115в, ал. 4, от ЗППЦК Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange), Ви уведомява за решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 13.12.2019 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели 6-месечен дивидент на акционерите в размер на 0.

05 лв. /пет стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2019 г. и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно 27-ми декември 2019 година (record date) – екс дивидентна дата 23 декември 2019 година (ex-dividend date).

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.