Каталог > Press > Уведомление относно вида и размера на дивидента

Уведомление относно вида и размера на дивидента

2 Юни 2017

Уведомяваме Ви за решението на Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 02.06.2017 г. относно вида и размера на дивидента и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.10 лв. /десет стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.