Каталог > Press > Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД

Уведомление за одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД

21 Декември 2017

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2017 година “Софарма” АД получи одобрение от КФН на Договора за преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД, както и на докладите на управителните органи и докладите на проверителите. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество “Софарма” АД от обратно изкупените акции, с които разполага приемащото дружество.

Всички условия по преобразуването са описани подробно в Договора за преобразуване и докладите на управителните органи, които предстои да бъдат одобрени на ОСА на двете дружества. Процедурата по свикване на ОСА на двете дружества ще бъде стартирана в началото на 2018 година.