Каталог > Press > Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД

Уведомление за подписан договор за преобразуване чрез вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД

14 Септември 2017

Уведомяваме Ви, че на 14.09.2017 год. на основание чл.262д и сл. от Търговския закон “Унифарм” АД, преобразуващо се дружество, и “Софарма” АД, приемащо дружество, са сключили Договор за преобразуване чрез вливане. С договора за преобразуване чрез вливане се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД, и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество. Справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества е определена въз основа на общоприети оценъчни методи. Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0.891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0.891512 акции на приемащото дружество “Софарма” АД. Дружествата са назначили проверители, чието заключение е необходимо преди подаване на документите за преобразуване в КФН. Към настоящия момент Зам.-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” не е издал одобрение по чл. 124 от ЗППЦК на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклада на проверителя по чл. 262м от Търговския закон.