Каталог > Press > Уведомление за търгово предлагане

Уведомление за търгово предлагане

15 Декември 2016

Уведомяваме Ви, че на 14.12.2016 година “Софарма” АД внесе за разглеждане в КФН търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД.

“Софарма” АД, в качеството си на търгов предложител заявява, че не притежава 1 342 234 броя акции, представляващи 22.37% от общия брой обикновени акции с ISIN код BG1100154076 и от гласовете в Общото събрание на “Унифарм” АД и отправя настоящото Предложение към останалите притежатели на обикновени акции на “Унифарм” АД с цел тяхното придобиване.  

Комисията за Финансов Надзор(КФН) не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.