Каталог > Press > Уведомление за търговото предложение на Софарма АД към акционерите на Унифарм АД

Уведомление за търговото предложение на Софарма АД към акционерите на Унифарм АД

21 Юни 2017

Във връзка с изтичане на срока за приемане на търговото предложение отправено от “Софарма” АД към акционерите на “Унифарм” АД Ви уведомяваме за Резултатите от търгово предложение отправено от „Софарма“ АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм“ АД. 

Дружество, обект на предложението: „Унифарм“ АД, с адрес на управление гр. София 1797, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. Трайко Станоев №3;

Търгов предложител: „Софарма“ АД, с адрес: гр. София, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ №16.

Упълномощен инвестиционен посредник: „Елана Трейдинг“ АД, с адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” №4 и издаден от КФН лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 171-ИП/08.03.2006 г.

Предлагана цена за една акция: 4.35 (четири лева тридесет и пет стотинки) лв. Брой на лицата приели търговото предложение: 65 акционера с общ брой акции: 1 125 021, представляващи 18.75% от капитала на „Унифарм“ АД.

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките с акционерите, които са го приели, „Софарма“ АД ще притежава пряко 96.63% от акциите с право на глас на „Унифарм“ АД. „Софарма” АД има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да отправи след получаване на одобрение от КФН предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери на „Унифарм” АД на основание чл. 157а от ЗППЦК. Наред с това, съгласно разпоредбите на чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер има право да изиска от „Софарма” АД да изкупи неговите акции с право на глас до 19 септември 2017г. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. Искането следва да се отправи до упълномощения инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД. Цената за една акция на „Унифарм” АД по предложението по чл. 157а и при осъществяване на правата на акционерите по чл. 157б, съгласно разпоредбите на чл. 157а, ал. 3 е равна на цената в осъщественото търгово предлагане от 4.35 лв. за една акция..

Резултатите от търговото предложение са публикувани от търговия предложител във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ от 21.06.2017 година.