Каталог > Press > Уведомление за взето решение за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД

Уведомление за взето решение за вливане на "Унифарм" АД в "Софарма" АД

12 Септември 2017

 Уведомяваме Ви, че Съвета на директорите взе решение за започване на процедура по преобразуване на „СОФАРМА“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА” АД на “УНИФАРМ” АД, ЕИК 831537465, със седалище и адрес на управление град София, район Студентски, ж.к. Дървеница, ул. „Трайко Станоев“ №3 и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София,  ул. „Лъчезар Станчев“ № 5 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.