Каталог > Press > Вливане на ценни книжа

Вливане на ценни книжа

16 Юни 2014

Уведомяваме Ви, че Съвета на директорите на свое заседание от 12.06.2014 година взе решение за започване на процедура по преобразуване на „СОФАРМА“ АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА” АД на “БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС” АД, ЕИК 123007916, със седалище и адрес на управление в град Казанлък, ул. ,,23-ти пехотен шипченски полк” № 110 и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 за консултант във връзка с осъществяване на процедурата по преобразуване.