Каталог > Press > Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г.

Взети решения на Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 23.02.2018г.

23 Февруари 2018

“Софарма“ АД  уведомява, че на 23.02.2018 г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма” АД. 

На Общото събрание бе взето решение за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД, ЕИК: 831537465, в „СОФАРМА” АД, ЕИК: 831902088. В резултат на вливането цялото имущество на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465, ще премине към „Софарма” АД, ЕИК 831902088 при условията на общо правоприемство. 

Общото събрание одобри Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД, ЕИК 831537465 в „Софарма” АД, ЕИК 831902088, сключен на 14.09.2017 г. и на Допълнително споразумение № 1 от 08.11.2017 г. към него.

Общото събрание одобри Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД.

Общото събрание одобри Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД. 

Общото събрание одобри промени в Устава на дружеството, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Общото събрание прие решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия: до 10% от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване - 5,50 лева за брой акция.

Протоколът от Общото събрание на акционерите на „Софарма” АД, проведено на 23.02.2018 г., ще Ви бъде изпратен в определения от закона срок. Всички документи по преобразуването са налични като част от материалите на извънредното общо събрание.