Home > Press > Sale of the share in the capital of the subsidiary SIA „Briz“

Sale of the share in the capital of the subsidiary SIA „Briz“

23 December 2021

София, България, 23 декември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че на свое заседание Съветът на директорите прие решение за разпореждане с всички притежавани от Дружеството дялове (100%) в капитала на СИА „Бриз“ (SIA Briz), Латвия. Решението е в изпълнение на стратегията на Дружеството за оптимизиране на търговската дейност, по-добро представяне на всички пазари и увеличаване на добавената стойност за акционерите.