Strona główna > O nas > Ład Korporacyjny > Korporacyjny system zarządzania

Korporacyjny system zarządzania

Rada Nadzorcza, zgodnie z wytycznymi bułgarskiego kodeksu ładu korporacyjnego i uznanych międzynarodowo zasad ładu korporacyjnego, powołało następujące osoby prawne w celu wspierania swojej działalności:

en_0.png

Audytorzy zewnętrzni

Baker Tilly Klitou and Partners Spółka z o.o.


W 2022 roku akcjonariusze Sopharma AD wybrali Baker Tilly Klitou and Partners OOD jako firmę audytorską do badania rocznych sprawozdań z działalności Spółki w 2022 roku

Baker Tilly Klitou and Partners Spółka z o.o. („Spółka“) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, UIC 131349346, numer rejestracyjny 0129 Rejestru Wyspecjalizowanych Firm Audytorskich prowadzonego przez Instytut Biegłych Księgowych (ICPA). Firma została założona w 2004 roku i prowadzi działalność poprzez swoje biura w Sofii, gdzie zatrudniono 15 wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Firma jest częścią Baker Tilly Group (Grupa) w Europie Południowo-Wschodniej, która obejmuje jednostkę dominującą w Cypru i innych spółek zależnych w Grecji, Rumunii i Mołdawii ( „Baker Tilly Group”). Grupa jest częścią sieci z niezależnych spółek członkowskich Baker Tilly International, która wchodzi w Top 10 międzynarodowych firm księgowych i posiada ponad 140 biur na całym świecie.

Spółka przeprowadza audyty i badania indywidualnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek i grup przy zastosowaniu sporządzonych zgodnie z zatwierdzonymi przez UE oraz krajowe standardy rachunkowości Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; uzgodnione procedury sporządzania sprawozdań finansowych, audytu wewnętrzne, wyceny przedsiębiorstw i inne usługi doradcze. 

Firma posiada ponad 50 klientów audytu, w tym spółki posiadające akcje notowane na giełdach w Bułgarii i za granicą w dziedzinach produkcji, marketingu, żywności i napojów, usług w zakresie energii i mediów, nieruchomości, sektora publicznego i innych. Firma uczestniczyła w zespole z innymi firmami Baker Tilly w sporządzeniu oceny aktywów banków i w badaniu bilansu firm ubezpieczeniowych w Bułgarii. Firma jest zatwierdzonym dostawcą projektów finansowanych przez Bank Światowy oraz Pracodawcą Platynowym zatwierdzony przez Stowarzyszenie Biegłych Księgowych Anglii i Walii (ACCA). Firma stworzyła silny zespół audytowy, w tym dwóch biegłych rewidentów oraz biegli rewidenci posiadające ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte w tym w spółkach wchodzących w Top 4 największych firm audytorskich w Bułgarii oraz pracując dla pięciu członków ACCA. 

Spółka stosuje program zapewnienia jakości wymagany przez Baker Tilly International, który program ma na celu zapewnienie przeprowadzania kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej oraz zgodności procedur stanowiących podstawę dla kontroli jakości z Międzynarodowym Standardem Kontroli Jakości 1 (MSKJ 1) Międzynarodowej Federacji Księgowych. Program zawiera również wykaz procedur pozyskiwania i utrzymania klientów oraz oceny pracowników w celu pozyskania i utrzymania urzędników z odpowiednimi umiejętnościami technicznymi i doświadczeniem niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.