Czynniki ryzyka

Sopharma Group napotyka różne rodzaje ryzyka związanego z regulacjami, sytuacją polityczną, rozwojem międzynarodowym i dynamiką branży.

Jeśli mamy do czynienia z ryzykiem

Risk Factors

Ryzyko regulacyjne

  • Grupa jest uzależniona od zgody organów regulacyjnych.
  • Regulacje rządowe mające wpływ na działalność Grupy mogą ulegać zmianom, prawdopodobnie zwiększając koszty przestrzegania przepisów lub odwrotnie wpływając na działalność.
  • Część przychodów Grupy, w szczególności w Bułgarii, zależy od włączenia leków Spółki na listach refundacyjnych.
  • Urządzenia i procesy Spółki oraz Grupy spółek produkcyjnych podlegają rygorystycznym wymogom i zgodom regulacyjnym, które mogą opóźnić lub zakłócić działalność Grupy.

Ryzyko krajowe

  • Otoczenie makroekonomiczne i polityczne w Bułgarii i na rynkach eksportowych Grupy, szczególnie w Bułgarii, Rosji, Białorusi i Ukrainy, ma znaczący wpływ na działalność oraz sytuację Grupy.
  • Rozwój bułgarskiego systemu prawnego i ustawodawstwa w niektórych krajach, w których Sopharma sprzedaje swoje produkty, w szczególności Rosji, Białorusi i Ukrainy, może mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy.

Ryzyko biznesowe oraz przemysłowe

  • Grupa napotyka istotną konkurencję.
  • Część przychodów ze sprzedaży Sopharma w Bułgarii jest generowana przez sprzedaż do szpitali, która wiąże się z wyższym stopniem ryzyka biznesowego.

Ryzyko finansowe

  • Spółki Grupy wykonują czynności przy pomocy aktywnej wymiany z zagranicznymi dostawcami i klientami, przy czym mogą być narażone na ryzyko walutowe.
  • Sopharma Group opracowała zasady i procedury dotyczące oceny, ograniczania i monitorowania wszystkich ryzyk finansowych, takich jak ryzyka kredytowe, ryzyka płynności reklamy i ryzyko oprocentowanych przepływów pieniężnych.