Рискови фактори

Рискове, свързани с бизнеса на Групата и с промишления отрасъл, в който Групата извършва дейността си.

Как се справяме с рисковете

Risk Factors

Регулаторни рискове

  • Групата е зависима от одобрения от регулаторните органи.
  • Правителствените регулации, засягащи бизнеса на Групата могат да се променят, следователно евентуално увеличаване на разходите за съответствие или засягащи операции.
  • Част от приходите на Групата, по-специално в България, зависят от включването на лекарства на компанията в списъци за възстановяване.
  • Съоръжения.

Рискове на ниво държава

  • Макроикономическата и политическата обстановка в България и на експортните пазари на Групата, по-специално Русия, Беларус и Украйна, имат значителен ефект върху дейността и състоянието на Групата.
  • Развитието на българската правна система и на законодателството на някои от страните, в които Софарма продава своите продукти, по-специално Русия, Беларус и Украйна, може да повлияе неблагоприятно на дейността на Групата.

Бизнес и индустриални рискове

  • Групата е изправена пред значителна конкуренция.
  • Част от приходите на Софарма Трейдинг в България се генерират от продажби на болници, които включват по-висока степен на бизнес риск.

Финансови рискове

  • Фирмите от Групата изпълняват своите операции с активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти, следователно, те са изложени на валутен риск.
  • Група Софарма има разработени политика и процедури, за да се намали и наблюдават всички финансови рискове като реклама, кредитни рискове, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.