Одитори

На РОСА през 2023 година акционерите на "Софарма" АД избра "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД за одиторско предприятие, което да завери годишните отчети на дружеството през 2023 година.

"Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД ( "Дружеството") е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 131349346, с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски предприятия в Института на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС). Фирмата  е създадена през 2004 г. и оперира чрез един офис в гр.София и 15 висококвалифицирани  професионалисти.

Дружеството е част от Бейкър Тили Група (Групата) в Югоизточна Европа, която включва дружеството-майка в Кипър и други филиали в Гърция, Румъния и Молдова («Бейкър Тили Група»). Групата е част от мрежа от независими фирми-членки на Бейкър Тили Интернешънъл, която е в Топ 10 международни счетоводни компании с над 140 офиси в целия свят. 

Дружеството извършва одити и прегледи на индивидуални и консолидирани финансови отчети на предприятия и групи, изготвени съгласно МСФО, одобрени от ЕС и Националните Счетоводни Стандарти, договорени процедури, компилиране на финансови отчети, вътрешен одит, бизнес оценки и други консултантски услуги. 

Дружеството има над 50 клиенти, включително предприятия с акции, търгувани на борси в България и в чужбина, в отрасли: производство, търговия, храни и напитки, енергийни и комунални услуги, недвижими имоти, публичен сектор и др. Дружеството е участвало в екип с компании от Бейкър Тили мрежата в извършване на оценка на активите на банки и преглед на балансите на застрахователни дружества в България. Дружеството е одобрен доставчик на проекти, финансирани от Световната банка и е одобрен Платинен работодател на Асоциацията на Експерт-Счетоводителите на Великобритания и Уелс (ACCA). В Дружеството е създаден силен одит екип, включващ 2 дипломирани експерт счетоводители и регистрирани одитори с над 20 години одиторски стаж, придобит включително в Топ 4 Одит компании в България, както и 5 членове на ACCA. 

Дружеството прилага Програма за осигуряване на качеството, изисквана от Бейкър Тили Интернешънъл, която е насочена към гарантиране, че одитът се извършва в съответствие с Международните Одиторски Стандарти и че извършените процедури за контрол върху качеството са в съответствие с Международния стандарт за контрол на качеството 1 (МСКК 1) на Международната Федерация на Счетоводителите. Програмата включва също преглед на процедурите по привличане и задържане на клиентите и оценка на служителите, с цел да се набират и задържат хора с подходящи технически умения и необходим опит, за да се осигури високо качество на извършваните услуги.