Каталог > ЗА НАС > Управление

Управление

"Софарма" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

ОТГОВОРНОСТИ

Съветът на директорите:

  • Подготвя и внася за одобрение от Общото събрание годишния доклад за дружеството, годишния финансов отчет и баланса, проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
  • Одобрява планове и програми за дейността на Дружеството.
  • Приема организационно-управленската структура, правилника за вътрешния ред, разходи, заплати и други вътрешни правила на Дружеството.
  • Решава формирането на парични фондове и определя реда за тяхното набиране и изразходване.
  • Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, изменения и / или допълнения на Устава, промени в състава на Съвета на директорите, уволнение или одобрение на нов Управителен съвет.
  • Решава при закриване или прехвърляне на дъщерни дружества или значителни части от тях, за съществена промяна в дейността на Дружеството, организационни промени, дългосрочни сътрудничества и откриване на нови клонове.
  • Сключва договори за кредит.
  • Сключване на сделки, в резултат на прехвърляне или предоставяне за ползване на други лица на активи на обща стойност повече от 50% от стойността на активите в баланса на Дружеството, само след изрично разрешение от Общото събрание.