Управление на качеството

Системите за контрол и осигуряване на качеството на дружеството са в действие по време на всички етапи от жизнения цикъл на продукта.

quality.jpg

"Софарма" АД притежава цялостен модел за ефективна система за проследяване на качеството на фармацевтичните продукти, която се основава на Международната организация по стандартизация (ISO), включва приложимите добри производствени практики (GMP) регламенти, и допълва ICH “Q8 Pharmaceutical Development” и ICH “Q9 Quality Risk Management.

Нашата система за управление на качеството осъществява контрол през различните етапи на жизнения цикъл на продукта.

  • Ние вярваме, че ако решим, че това, което правим е „достатъчно добро" ние сме в беда.
  • Работата ни е постоянно предизвикателство - поставяме всичко под въпрос и се стремим да го подобрим.
  • Ние сме фокусирани в постигането на високи стандарти в нашите процеси и продукти, контрол на риска, решаване на проблеми, намаляване на грешките и извършване на ефективен одит.

"Софарма" АД като производител на различни продукти упражнява непрекъснати усилия за подобряване на своите вътрешни системи за качество. Със силна подкрепа от изпълнителното ръководство и ефективна комуникация в организацията този дух на сътрудничество гарантира, че постигаме резултати. Такъв подход не само се отразява в най-добрата производствена практика, но също така е подходящ за нашите клиенти и гарантира устойчивост, тъй като клиентът е част от процеса за намиране на решение.

Като части от управление на качеството, контрол на качеството и осигуряване на качеството, системите на Дружеството описват методите, контролите, оборудването и съоръженията, които са на мястото за производство на фармацевтични продукти. Текущата програма за одит проверява непрекъснато съответствието със стандартите на GMP, подходящо обучение на служителите и ефективно използване на ресурсите.


Лабораториите за контрол на качеството са оборудвани със съвременна техника за провеждане на различни видове фармацевтичен анализ.