Дивиденти

Историческа информация относно изплащаните дивиденти от публичните дружества на Група Софарма

  2022 2021 2020  2019 20182017201620152014201320122011
"Софарма" АД 0.60 няма дивидент    0.04 0.12 0.05 0.11 0.10 0.07 няма дивидент 0.07 0.07 0.07
"Софарма Трейдинг" АД няма дивидент няма дивидент няма дивидент 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.23 0.2 0.17
"Момина крепост" АД няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент няма дивидент
"Софарма Имоти" АДСИЦ - 0.16 0.16 0.28 0.26 0.27 0.28 0.29 0.26 0.22 0.42 0.05

Информация относно данъчното третиране при изплащане на дивидентите   

Настоящото изложение представлява общи насоки и има само информативен характер за някои основни аспекти в данъчното третиране на доходите с източник финансови инструменти и по-специално доход под формата на дивидент, разпределян от „Софарма“ АД (Дружеството), и поради това не следва да се счита за правен или данъчен съвет към който и да е притежател на акции, нито за инвестиционна консултация. Дружеството препоръчва на притежателите на акции и потенциалните инвеститори да се консултират с данъчни консултанти (включително с инвестиционни консултанти по тяхна преценка)за цялостните данъчни последици и третирането от страна на българските власти на придобиването, собствеността и разпореждането с акции.

Притежателите на акции на Дружеството и потенциалните инвеститори, проявяващи интерес към акциите на Дружеството - ценни книжа, търгувани на регулиран пазар ("Българската фондова борса" АД; Варшавската фондова борса), следва да имат предвид, че данъчното законодателство на държавата, чието местно лице са те и държавата на учредяване на Дружеството (Република България) може да окаже влияние върху получения от ценните книжа доход.

В Република България доходите от ценни книжа подлежат на облагане при условия и в размер в зависимост от основанието за реализиране на дохода (капиталова печалба, дивидент, ликвидационен дял) и характеристиките на получателя на дохода (физическо или юридическо лице, местно или чуждестранно лице).

Представената по-долу информация е съобразена с действащата към месец септември 2020 г. нормативна уредба и Дружеството не носи отговорност за последващи промени в нормативната уредба на данъчното облагане на доходите от акции.

„Софарма“ АД е местно на Република България юридическо лице за данъчни цели (чл.3, ал.1 от ЗКПО). Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в Република България (чл.8, ал. 4 от ЗДДФЛ; чл.12, ал.4 от ЗКПО).

МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА са юридическите лица и неперсонифицираните дружества,  учредени съгласно българското законодателство, както и европейските акционерни дружества, учредени съгласно Регламент (EO) № 2157/2001 г. и европейските кооперации, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 г., чието седалище е в България и които са вписани в български регистър.

МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА са физическите лица, без оглед на гражданството, с постоянен адрес в България или които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период. Местни са също лицата, чийто център на жизнени интереси (който се определя от семейството, собствеността, мястото на осъществяване на трудова, професионална или стопанска дейност или мястото, от което лицето управлява собствеността си) се намира в България, както и лица, изпратени в чужбина от българската държава, нейни органи и/или организации, български предприятия и членовете на техните семейства.

ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА (юридически и физически) са лицата, които не отговарят на горните две дефиниции.

ДИВИДЕНТ

С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:

1. дивиденти в полза на едноличен търговец;

2. дивиденти в полза на:

а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

б) местно физическо лице от източник в чужбина;

в) чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

г) местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Изключения от правилото за облагане има в случаи, при които дивидентите  са разпределени в полза на:

1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;

2. договорен фонд;

3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Доходите от дивиденти, разпределяни от Дружеството се облагат с данък при източника в размер на пет процента (5%) върху брутния размер на дивидентите (чл. 194, ал. 1 във вр. чл. 200, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 38, ал. 1 във вр. чл. 46, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и), като:

1. Доходи от дивиденти, разпределени от Дружеството в полза на местни юридически лица.

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица, каквото е Дружеството, не се признават за данъчни цели съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 ЗКПО, за целите на облагане с корпоративен данък. Поради това, доходите от дивиденти, разпределени в полза на местни юридически лица, са освободени от облагане с корпоративен данък. Съгласно чл. 194, ал. 1 ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица, каквото е Дружеството, в полза на местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини. Данъчната ставка е в размер 5 % и се начислява върху брутния размер на дивидентите, като данъкът се удържа от платеца на дохода. Не подлежат на облагане с данък при източника дивиденти, разпределени в полза на местни юридически лица, участващи в капитала на Дружеството като представител на държавата, доколкото е допустимо, както и в полза на договорни фондове.

2. Доходи от дивиденти, разпределени от Дружеството в полза на чуждестранни юридически лица.

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица, каквото е Дружеството, не се признават за данъчни цели съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 ЗКПО, за целите на облагане с корпоративен данък на печалбата на чуждестранни юридически лица, реализирана чрез място на стопанска дейност в страната. Поради това, доходите от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранни юридически лица, когато действат чрез място на стопанска дейност в страната, са освободени от облагане с корпоративен данък.

Съгласно чл. 194, ал. 1 ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица, каквото е Дружеството, в полза на чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се разпределят в полза на договорен фонд, чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба, или ако доходът от дивидент е реализиран от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната. Данъчната ставка е в размер 5 % и се начислява върху брутния размер на дивидентите, като данъкът се удържа от платеца на дохода.

Съгласно чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, ангажимент за деклариране на дивидентите (начислени в полза на чуждестранни юридически лица), както и за деклариране на удържания върху тях данък, има само Дружеството - разпределило дивидентите. 

3. Доходи от дивиденти, разпределени от Дружеството в полза на местни физически лица.

Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденти от акционерно участие в местни юридически лица, каквото е Дружеството, разпределени в полза на местни физически лица. Данъчната ставка е в размер 5 % и се начислява върху брутната сума на дивидента, определена с решението за разпределянето му (върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата, при дивидент под формата на скрито разпределение на печалба), като данъкът се удържа от платеца на дохода.

Физическите лица – еднолични търговци, на основание чл. 38, ал.1 от ЗДДФЛ подлежат на облагане с данък при източника за доходите си от дивидент, разпределени от Дружеството, съгласно ЗКПО, с данък в размер 5 %, начислен върху брутния размер на дивидентите, като данъкът се удържа от платеца на дохода.

Дивидентите, начислени от местни юридически лица в полза на местни физически лица, не подлежат на деклариране в годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ(чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).

В съответствие с чл. 73 от ЗДДФЛ, ангажимент за деклариране на дивидентите (начислени в полза на местни или чуждестранни физически лица), както и за деклариране на удържания върху тях данък, има само българското Дружество - разпределило дивидентите.

4. Доходи от дивиденти, разпределени от Дружеството в полза на чуждестранни физически лица

Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от дивиденти от акционерно участие в местни юридически лица, каквото е Дружеството, разпределени в полза на чуждестранни физически лица. Данъчната ставка е в размер 5% и се начислява върху брутната сума на дивидента, определена с решението за разпределянето му (върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата, при дивидент под формата на скрито разпределение на печалба), като данъкът се удържа от платеца на дохода.

ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Чуждестранния собственик на акции може да подлежи на освобождаване, възстановяване или кредит на целия или част от българския данък, ако между България и държавата, за която той е местно лице, е в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Процедурата по прилагане на данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезли в сила СИДДО, е уредена в глава шестнадесета, раздел ІІІ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Когато общият размер на реализираните доходи надвишава 500 000 лв., чуждестранното лице следва да удостовери пред българските органи по приходите наличието на основания за прилагане на СИДДО. Чуждестранният притежател на акции има право да ползва съответното данъчно облекчение, като за целта подаде искане по образец, придружено с доказателства, удостоверяващи: а) че е местно лице за държавата, с която България е сключила съответната СИДДО (чрез подаване на удостоверение, издадено от данъчните органи на съответната държава, или по друг начин, в съответствие с обичайната практика на чуждестранната данъчна администрация); б) че е притежател на дивидента от акциите (чрез подаване на декларация); в) че не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които приходите от дивиденти са действително свързани (чрез подаване на декларация); и г) че са изпълнени всички приложими изисквания на съответната СИДДО (чрез представяне на официален документ или друго писмено доказателство). Отделно, пред българските органи по приходите следва да бъде представена допълнителна документация, удостоверяваща вида, размера и основанията за получаване на дивидентите, като например решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството за разпределянето на дивиденти и документ, удостоверяващ броя притежавани акции (напр. депозитарна разписка). Искането за прилагане на СИДДО, придружено от необходимите документи, трябва да бъде подадено до българската данъчна администрация (българските органи по приходите) за всеки чуждестранен притежател незабавно след приемане на решението от Общото събрание на акционерите на Дружеството, одобряващо разпределянето на дивиденти. Ако българската данъчна администрация откаже освобождаване от облагане, Дружеството е задължено да удържи пълния размер от 5% на дължимия данък за изплатените дивиденти. Акционерът, чието искане за освобождаване от данъчно облагане е отказано, може да обжалва решението. В случай че общият размер на дивидентите или някакъв друг доход, платени от емитента, не надхвърля 500 000 лева за една година, чуждестранният притежател не е длъжен да подава искане за прилагане на СИДДО до българската данъчна администрация. В последния случай обаче той трябва да удостовери пред Дружеството наличието на горните обстоятелства и да представи (в посочен от Дружеството срок) описаните по-горе документи, удостоверяващи наличието на основанията за прилагане на СИДДО от страна на Дружеството.

Гореизложената информация е изготвена единствено като добавена стойност за акционерите и потенциалните инвеститори на „Софарма“ АД.

IR Често задавани въпроси