Каталог > ЗА НАС > Корпоративно Управление > Програма за Корпоративно управление

Програма за Корпоративно управление

Съветът на директорите на "Софарма" АД се придържа към Програмата за добро корпоративно управление, която е в съответствие с ефективното регулиране, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Българския Национален кодекс за корпоративно управление.

Принципите, на които се основава програмата са:

 1. Защита правата на акционерите;
 2. Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
 3. Признаване на правата на заинтересованите страни и насърчаване сътрудничеството между дружеството и заинтересованите страни;
 4. Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на дружеството;
 5. Подпомагане на стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на Съвета на директорите и отчетността му пред дружеството и акционерите.

Програмата се актуализира своевременно при възникване на промяна в обстоятелствата или в корпоративната стратегия.

Целите на програмата са:

 1. Въвеждане и прилагане на принципите за добро корпоративно управление.
 2. Улесняване на процеса за вземане на решение от страна на Съвета на директорите за краткосрочното и дългосрочното развитие на Дружеството въз основа на взаимната изгода, общите интереси и стремежа за постигане на целите на дружеството.
 3. Подпомагане на комуникацията и повишаване нивото на информационната обезпеченост на акционерите на дружеството, финансовите медии и анализатори.
 4. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация.
 5. Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на дружеството и неговото развитие.
 6. Популяризиране и зачитане на високи етични принципи, с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.

Софарма периодично разкрива информация за корпоративното управление в съответствие с принципа "Спазвай или обяснявай". В случай на неспазване на препоръките на Кодекса дружеството трябва да даде обяснение.

На 3 септември 2009 г-н Огнян Донев, изпълнителният директор на "Софарма" АД, беше избран за член на новосъздадения Национален комитет по корпоративно управление.

Той е създаден под егидата на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, с подкрепата на Световната банка и Международния валутен фонд (IMF) и има за цел непрекъснато да следи за спазването на Националния кодекс за корпоративно управление.

Освен това Комисията предлага и промени в съответното законодателство и в самия Кодекс.