Каталог > ЗА НАС > Корпоративно Управление

Корпоративно Управление

През 2007 година по инициатива на „Българска фондова борса - София” АД беше приет новият Национален кодекс за корпоративно управление, който обхваща основните световно приети принципи за най-добри практики за добро корпоративно управление. Кодексът е задължителен за компаниите, които се търгуват на Официалните сегменти на „Българска фондова борса - София” АД, в частност и за „Софарма” АД.

Съветът на директорите на „Софарма” АД, след като се запозна със съдържанието на Кодекса взе решение на 27 ноември 2007 година да спазва неговите препоръки при вземането на решения и управлението на дружеството.

В Националния кодекс за корпоративно управление са залегнали следните препоръки по отношение на интернет страниците на публичните дружества:

Препоръчително е, като част от системата за разкриване на информация, разработването и поддържането на интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. Препоръчително е разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация да включва най-малко:

Националният кодекс е съставен на принципа „спазвай или обяснявай”, т.е. при условие, че някои от залегналите в него принципи не са били спазени, дружеството е длъжно да обясни като част от доклада на ДВИ за общото събрание на акционерите кои принципи и по какви причини не са били спазени.

Текстът на Националния кодекс за корпоративно управление може да бъде намерен на страницата на "Българска фондова борса - София" АД.

На 3ти септември 2009 година г-н Огнян Донев, изпълнителен директор на "Софарма" АД, беше избран за член на новоучредената Българска национална комисия по корпоративно управление, а през май месец тази година беше избран за нейн председател. Тя бе създадена под егидата на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC) и има за цел постоянно да следи за спазването от страна на дружествата на Националния кодекс за корпоративно управление. Комисията също така ще предлага промени в съответното законодателство и в самия Кодекс.

Комисията е наследник на Работната група по корпоративно управление - автор на Националния кодекс за корпоративно управление. Институционализирането на Работната група е вследствие и по препоръка от Световната банка в ROSC II.