Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери > Проспект за емисия варанти

Проспект за емисия варанти

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от „Софарма“ АД

          София, България, 5 ноември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че „Софарма“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул „Илиенско шосе“ №16, ЕИК831902088, LEI код е 097900BGGW0000048796, на основание чл. 89т от ЗППЦК, уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица относно стартиране на първично публично предлагане на емисия варанти.  Варантите са с ISIN код BG9200001212.  Проспектът на емисията е одобрен с решение № 804 – Е от 04.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор.  Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проспекта на интернет страницата на КФН, на интернет страницата на „Софарма“ АД (www.sopharmagroup.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник „МК Брокерс“ АД (https://www.mkb.bg/) и на www.x3news.com.

         Броят на предлаганите ценни книжа е 44,932,633 варанта.

         Минималният брой варанти, който трябва да бъде записан за да бъде емисията успешна е 22,466,317 варанта.  Всяко заинтересовано лице може да запише най-малко един варант, ако притежава най-малко три права и най-много такъв брой варанти, който е равен на притежаваните от него права, разделен на три. 

         Емисионната цена на един варант е 0.28 лева.

         Всички варанти дават право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Софарма“ АД по определена към момента стойност на упражняване в размер на 4.13 лева.  Правото за записване на акции може да се упражни в срок до 3 години по реда описан в проспекта на емисията.

         Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.  Датата, на която най-рано могат да бъдат записани варанти от настоящата емисия е първият работен ден след изтичането на 7 работни дни след публикуването на настоящото съобщение по 89т. Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърлянето на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 работни дни от началната дата на публичното предлагане.  Крайният срок за прехвърлянето на правата е 15 календарни дни, след началната дата за прехвърляне на права. В случай, че срокът изтича в неработен ден, съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите, за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден.  Срокът за записване на варанти изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.  Не се допуска записване на варанти преди началния и след крайния срок за записване на варнати. Сроковете за прехвърляне на правата и записване на варантите могат да бъдат удължени еднократно от “Софарма” АД до 20 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия Проспект. Съгласно чл. 89л от ЗППЦК, “Софарма” АД незабавно обявява в КФН и публикува на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник, съобщение за удължаване на срока на подписката.

Информация за емисия права (източник БФБ“ АД)

         Във връзка с решение на Съвета на директорите от 21.05.2021 г. за публично предлагане на варанти на Софарма АД и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия (www.x3news.com), на Емитента (www.sopharmagroup.com) и на упълномощения инвестиционен посредник (https://www.mkb.bg/) на 05.11.2021 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на „Българска фондова борса“ АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:

- Брой акции преди увеличението: 134 797 899;

- Брой издадени права: 134 797 899;

- Брой варанти, предложени за записване: 44 932 633;

- Емисионна стойност на варантите: 0.28 лв.;

- Съотношение между издадените права и варантите: право/варанти: 3/1;

- Всяко лице може да запише най-малко един варант и най-много такъв брой варанти, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 3, като резултатът се закръгля към по-малкото цяло число;

- Подписката ще се счита за успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 22 466 317 бр. от предлаганите варанти;

- Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция: 1/1;

- Борсов код на издадените права: SFA1;

- ISIN код на издадените права: BG4000006214;

- CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;

- LEI код на емитента: 097900BGGW0000048796;

- Сегментен MIC: ZBUL;

- Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;

- Валута на търговия: лева;

- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.01 лв.;

- Минимална стъпка на котиране: 0.001;

- Начална дата за търговия на правата на борсата: 17.11.2021 г.;

- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 30.11.2021 г.;

- Начална дата за прехвърляне на правата: 17.11.2021 г.;

- Крайна дата за прехвърляне на правата: 02.12.2021 г.;

- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 06.12.2021 г.;

- Начална дата за записване на варанти: 17.11.2021 г.;

- Крайна дата за записване на варанти: 23.12.2021 г.;

- Борсов член, упълномощен да обслужва предлагането на варанти: ИП „МК Брокерс“ АД;

- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: „Райфайзенбанк България“ ЕАД;

- Право да участват в подписката за записване на варанти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 12.11.2021 г. (петък);

- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в подписката за записване на варанти, е 10.11.2021 г. (сряда).