Каталог > ОБЩЕСТВО > Достъпни лекарства

Достъпни лекарства

"Софарма" АД работи за осигуряване на равен достъп до качествено и ефективно лечение на пациентите на всички пазари, на които оперира, чрез предоставяне на висококачествени лекарства и разширяване на генеричното си портфолио.

Компанията трансформира политиката си по дарения на лекарства на ново ниво, за да осигури правилното лечение на всеки отделен случай, в сътрудничество с Фондация Помощ за благотворителността в България и други партньори:

 • Осигуряване на достъп до съвременно лечение
  "Софарма" АД поддържа едни от най-достъпните лекарства на своите пазари, като включително произвежда малки опаковки.
  Софарма“ АД заема 2.74% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 10.08% от продажбите в натурално изражение.
 • "Софарма" АД инвестира в наука и развитие
  Продуктите, които "Софарма" произвежда са с европейско качество, като всички производства отговарят на световните и европейски стандарти.
  Компанията инвестира, когато е възможно, в оптимизация на процесите и технологиите, както и в наука и развитие, включително нови продукти или нови форми на вече съществуващи продукти.
 • "Софарма" АД инвестира в генерични продукти
  "Софарма" АД разширява своето генерично портфолио. Генеричните лекарства в Европа са от особена значимост и са начин за намаляване на разходите в системите за здравеопазване и пренасочване на ресурсите към иновации. 
 • Провежда се фармацевтично разработване на 9 нови за компанията продукта.

Позициите на основните конкуренти на компанията можете да видите по-долу:

Български Пазарен Дял

В единици (%)

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ ОТ ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР В БР. КЪМ 31.03.2022 г. %
Novartis 3.81% в бр.
Roche 0.16% в бр.
Merck 0.14% в бр.
Teva 8.53% в бр.
Pfizer 0.75% в бр.
Abbvie 0.06% в бр.
AstraZeneca 0.49% в бр.
Swixx Biopharma 0.98% в бр.
Sopharma 10.08% в бр.

В стойности (%)

Относителен дял от общия българския пазар в стойност към 31.03.2022г. %
Novartis 7.28%
Roche 4.94%
Merck 3.81%
Teva 3.56%
Pfizer 3.56%
Abbvie 2.88%
AstraZeneca 3.24%
Swixx Bipharma 2.82%
Sopharma 2.74%