Каталог > Node > Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност

С настоящото уведомление „Софарма“ АД, ЕИК 831902088 („Софарма“, „Ние“, „Дружеството“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани във връзка с придобиване (включително при наследяване) на акции, участие в общи събрания на акционерите в Софарма и осъществяване на правата Ви като акционери в Дружеството.

Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки акционер или негов пълномощник (наследник) в рамките на Дружеството.

Какви Ваши лични данни обработваме?

„Лични данни“ означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство. 

Личните данни на акционери и пълномощници (наследници) на акционери, които Софарма обикновено обработва са следните:

Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Информация за Вас

Име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН

Изпълнение на законово задължение

Контакти

Адрес

Изпълнение на законово задължение

Информация за акции

Вид, номинална и емисионна стойност, брой и номер на притежаваните акции, налични запори / залози върху тях

Изпълнение на законово задължение

Банкова информация

Информация за банкова сметка

Изпълнение на законово задължение

Данни от пълномощно / Удостоверение за наследници – когато е приложимо

Име, презиме, фамилия, дата на раждане, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване, дата на валидност, орган, издал документа за самоличност/ родствени връзки и други

Изпълнение на законово задължение

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на книга на акционерите, включително, но не само:

 • свикване, организиране и участие в общо събрания на акционерите, провеждани от Дружеството;
 • участие в процедури по увеличаване/намаляване на капитала, вземане на други корпоративни решения от компетентността на общото събрание на акционерите;
 • разпределение и изплащане на дивидент;
 • допускане на пълномощници до участие в общи събрания на акционерите;
 • изготвяне на счетоводни отчети и консолидирани счетоводни отчети за Дружеството; 
 • обработване на информация с цел съответствие със законодателни изисквания, включително свързани с: наблюдение на акционерната структура на капитала на дружеството, избягване на конфликт на интереси и корупционни практики, злоупотреба с вътрешна информация.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Софарма зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Софарма да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Доставчици на услуги: Когато използваме доставчици на консултантски услуги, одиторски и счетоводни услуги и пр., е възможно Софарма да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • Търговски банки: С цел изплащане на дивидент към акционерите Софарма сключва договори с банкови институции, към които разкрива информация, необходима за изплащане на дивиденти. Подобно разкриване на лични данни се осъществява съгласно сключена писмена договорка с получателя за осигуряване на адекватно ниво на защита за предоставените лични данни
 • Държавни органи, Централен депозитар: В изпълнение на своите законови задължения, Софарма може да бъде задължена да разкрие лични данни на държавни органи или Централен Депозитар. При разкриване на лични данни на държавни органи ще се стремим да съдействаме на тези органи при техните запитвания, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на нашите акционери и техни пълномощници, доколкото това е възможно.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Софарма съхранява личните Ви данни в съответствие с Политика за съхранение, архивиране и унищожаване на документите в Софарма АД и приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Дружеството само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които личните данни са събрани първоначално, освен ако законът не изисква Дружеството да ги пази за по-дълъг период от време. 

Например, документи относно изплащане на дивиденти, които са свързани с осъществяване на данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.

Сигурност и неприкосновеност на личната информация

Софарма поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни на акционерите и пълномощниците (наследниците) на акционери и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка. 

За изпълнение на своите задължения за защита на личните данни на акционерите си и техните пълномощници (наследниците), Софарма надлежно отчита достиженията на техническия прогрес. 

Софарма провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и процедурите за защита на личните данни. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Софарма:

 1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Софарма обработва, и да получите копие от тях;
 2. при непълнота или неточност в данните, които Софарма обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други; 
 4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за упражняване на правата на субектите на личните данни на Софарма на нашия уебсайт www.sopharmagroup.com, секция „Политика за поверителност" (линк: http://www.sopharmagroup.com/sites/sopharma2016corp/files/sofarma_ad_pravila_za_uprazhnyavane_pravata_na_subektite_na_lichni_danni.docx)

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg), когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на следния адрес: гр. София п. к. 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе“ № 16, ел. поща: personaldata@sopharma.bg

Нашето длъжностното лице по защита на личните данни, e: Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, ел. поща: personaldata@sopharma.bg.

Актуализиране на уведомлението за поверителност

Настоящето уведомление може да се актуализира периодично, за да отрази промените в практиките за защита на личните данни на Софарма. Дружеството поема ангажимента да Ви уведоми за всички съществени промени в уведомлението.